Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Krizové situace

Krizové situace

Po neustále se opakujících živelných katastrofách a mimořádných událostech je aktuální seznámit občany s úkoly v ochraně obyvatel. Přidáváme i užitečné odkazy na stránky HZS Liberec kde se touto problematikou podrobně zabývají.

Víme co dělat v případě vyhlášení krizových stavů?

Vzhledem k šíři problémů, budou informace rozděleny do několika částí a to, na úkoly a činnosti při vyhlášení některého z krizových stavů a na úkoly a činnosti při vzniku živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod a jiných nebezpečí ohrožujících životy a zdraví občanů. Vzhledem k charakteru současné situace upozorníme na otázky spojenými především se stavem ohrožení státu a válečným stavem. Tyto stavy se vyhlašují v souladu s ústavním zákonem číslo 110/98 Sb., o bezpečnosti ČR v případě ohrožení svrchovanosti státu nebo jeho celistvosti. Tyto krizové stavy vyhlašuje parlament ČR na návrh vlády ČR. Rozhodnutí o vyhlášení stavu ohrožení státu a válečném stavu se zveřejňují v hromadných sdělovacích prostředcích – tisk,rozhlas,televize a vyhlašují se stejně jako zákon. Konkrétní informace pro občany naší obce budou zveřejněny formou vyhlášek – vyvěšených na již známých vývěsních místech obce a dále uveřejněním v regionálních sdělovacích prostředcích (tisk, televize, rozhlasové stanice).

Zaměstnaní občané získají informace o možném ohrožení a připravovaných opatřeních k ochraně zaměstnanců v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele. Školní mládež bude informována cestou ředitelů škol a školských zařízení. V našich podmínkách přichází v úvahu ukrytí obyvatel v improvizovaných úkrytech,pro něž se hodí suterénní,sklepní nebo jiné prostory v domech obytných,provozních,ale i výrobních objektů,které se za stavu ohrožení státu a za válečného stavu přizpůsobí k ochraně před účinky soudobých bojových prostředků. Tyto úkryty se budují svépomocně za použití prken, fošen, pytlů s pískem apod.

Zodolnění improvizovaného úkrytu

 1. Zodolnění improvizovaného úkrytuUzavřete okenní a dveřní otvory a oblepte veškeré spáry lepící páskou. Otvory je možné zpevnit zazděním cihlami, kameny nebo pytli s pískem nebo hlínou.
 2. Vchodové dveře zesilte prkny a vzpěrami.
 3. Rovné stropy podepřete trámky nebo sloupky z kulatiny.
 4. Klenuté stropy nepodepírejte.

Při dokonalém utěsnění ochranného prostoru, ve kterém není filtroventilační zařízení nelze setrvat déle než 2 až 3 hodiny podle objemu vnitřního prostoru a počtu ukrývaných osob (2 m3 prostoru na osobu). Pro plánované dlouhodobější setrvání v úkrytech se zhotovuje improvizované ventilační zařízení. Příručky pro zodolnění výše uvedených prostorů včetně všech popisů a návodů jsou připraveny Hasičských záchranných sborů a při vyhlášení stavu ohrožení státu budou vydány.

Hlavní zásady chování obyvatel v úkrytu

 1. Chovat se ukázněně a řídit se pokyny pro ukrytí.
 2. Udržovat v pohotovosti prostředky individuální ochrany nebo improvizované prostředky ochrany a použít je v závislosti na vzniklé situaci.
 3. Šetřit vodou, jídlem a pitím.
 4. Udržovat pořádek a čistotu.
 5. Zdržovat se v určeném prostoru, zbytečně nepřecházet, nehlučet a hlasitě nehovořit.
 6. Za všech okolností se chovat klidně a ukázněně, vzájemně si pomáhat, zejména starším a nemocným osobám a ženám s dětmi.
 7. Nekouřit, nezapalovat svíčky, lampy, zapalovače, vařiče ani jiné zdroje tepla a světla s otevřeným ohněm. Nepoužívat elektrické vařiče jakéhokoli druhu.

Před odchodem do úkrytu

 1. Uzavřete okna, uzávěry plynu a vody.
 2. Vypněte ventilaci.
 3. Vezměte si úkrytové zavazadlo
 4. Dodržte zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu.
 5. Zabezpečte domácí zvířata.
 6. Uzamkněte byt a přesuňte se na místo ukrytí nebo evakuace.

 

 

 

 

Před odchodem do úkrytuDalší informace které obdržíte, budou o zabezpečení prostředky individuální ochrany (PIO). Jedná se o dětské ochranné vaky, dětské ochranné kazajky, ochranné masky pro děti a dospělou populaci a ochranné filtry k nim. Jsou určeny k ochraně obyvatelstva před toxickými a infekčními účinky bojových otravných, radioaktivních a biologických látek pro období válečného stavu a jsou použitelné i v případě zneužití těchto látek při teroristickém napadení. Výdej těchto prostředků se bude provádět v souladu s Usnesením vlády ČR číslo 710/97, kterým se naplňuje Dodatkový protokol I k Ženevským úmluvám o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů. Podle těchto dokumentů je využití prostředků individuální ochrany jako doplňující opatření k evakuaci a ukrytí.

Usnesení vlády a přijatá koncepce stanovuje, že stát bude zabezpečovat PIO pro děti do ukončení školní docházky a osobám umístěným ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Ostatní fyzické a právnické osoby mohou ochranné prostředky získat do osobního vlastnictví za úhradu ve specializovaných prodejnách. Seznam těchto prodejen je trvale zveřejněn na Internetu na adrese: http://www.hzscr.cz/i (viz. příloha) Ke krátkodobé improvizované ochraně dýchacích cest proti radioaktivním látkám lze využít ochranných roušek OR-1 a k ochraně proti některým nebezpečným látkám látkám lze využít dalších jednoduchých prostředků jako jsou navlhčené kapesníky, ručníky a pod.

Co dělat, když bude nařízena evakuace

K situaci, kdy bude nutné po varování co nejrychleji opustit ohrožený prostor, může dojít při nejrůznějších druzích ohrožení. Pokyn k evakuaci bude předán z příslušného krizového štábu obyvatelstvu v ohrožených místech formou tísňové informace. Zpravidla bude k tomu využita lokální stanice VKV(FM).

V takovém případě je potřebné dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít si sebou evakuační zavazadlo a dostavit se na určené místo. Způsob provedení evakuace se dozvíte z vysílání regionálních rozhlasových stanic VKV(FM) nebo v místním veřejném rozhlase z obecního hlášení. Dále budou vydány vyhlášky, kde budou konkretní pokyny pro jednotlivé části obce (místa shromažďování, způsob přesunu, trasy ..). Je vždycky nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke zbytečným panikám a dopravním problémům.

Bude-li povoleno použít vlastních vozidel, vezměte s sebou tolik osob, kolik bude možné, sledujte dopravní informace vysílané v rádiu a řiďte se dopravními pokyny policie a místními úpravami pomocí dopravních značek. Dostavte se do určeného shromaždiště, které se dozvíte z vysílání dopravních relací v rozhlase.

Jestliže nejde použít vlastní vozidlo (nebo nebude bezpečné jeho použití) a přeprava se uskuteční s využitím prostředků veřejné dopravy, dozvíte se z rozhlasového vysílání nebo z obecního (městského) rozhlasu, jak je přeprava zajištěna a kam se máte dostavit (kde je místo, kam pro vás přepravní prostředky přijedou).

Přeprava nemocných, postižených, nemocnic, škol apod. se zajišťuje pomoci přepravních prostředků přidělených obci se zvláštním zřetelem ke specifice cestujících. Tuto přepravu řídí personál příslušné instituce, která má k tomuto úkolu vydané příslušné pokyny.

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace.

Jako evakuační zavazadlo poslouží běžné lehké cestovní zavazadlo, např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsahuje:

 • Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách,dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.
 • Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
 • Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
 • Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
 • Toaletní a hygienické potřeby.
 • Léky, svítilnu.
 • Náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
 • Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

Zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu

 • Uhaste otevřený oheň v topidlech.
 • Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).
 • Uzavřete přívod vody a plynu.
 • Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili a dostavte se na určené místo k evakuaci.
 • Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
 • Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
 • Kočky a psy si vezměte s sebou.
 • Ostatní domácí zvířata včetně exotických zvířat, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem potravou.

Obecné zásady vyrozumění a varování

Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi, z tisku nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, megafonu, a od spoluobčanů, se snažte dodržovat následující zásady:

 • RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška okresního nebo obecního úřadu apod.).
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
 • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí.
 • NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
 • NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
 • POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
 • UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy.

Varovné signály

V České republice máme v současné následující varovné signály. Všeobecná výstraha (konec vzdušného poplachu). Katastrofa(vzdušný poplach). Nebezpečí zátopové vlny.

Tón sirény Délka tónu Význam
v období míru za válečného stavu
Trvalý 2 minuty Všeobecná výstraha Konec vzdušného poplachu
Kolísavý 2 minuty Katastrofa Vzdušný poplach
Přerušovaný 2 minuty Nebezpečí zátopové vlny Nebezpečí zátopové vlny

Další varovné signály za válečného stavu

Místní rozhlas Radiační a chemické nebezpečí
Zvony Radiační poplach
Údery na kolejnici Chemický poplach

Signál "Požární poplach"

Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty nebo přerušovaným signálem, který má tvar 25 vteřin nepřetržitého tónu. Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.

Důležitá telefonní čísla tísňového volání

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového zařízení...), která ohrožuje osoby nebo majetek, okamžitě volejte číslo 150 - (Hasičský záchranný sbor)

Při předávání zprávy uveďte:

 • kde hoří
 • co hoří
 • své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte
 • po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy o požáru.

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává se prostřednictvím telefonu 155 - Zdravotnická záchranná služba.

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestního činu volejte telefonní číslo 158 - Policie ČR. Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně bez použití mince nebo telefonní karty.

Zazní-li siréna – nepodceňuj riziko!

Vážení spoluobčané, v minulém informaci – Co dělat, jsme Vás informovali jak se chovat a co dělat při vyhlášení stavu ohrožení státu a válečném stavu. V dnešním příspěvku Vám chceme dát informaci, jak se chovat, když tyto stavy nebudou vyhlášeny a přesto dojde k nějaké mimořádné události. Těchto událostí může být celá řada a proto Vám chceme poskytnout informaci o nejpravděpodobnější reakci a činnosti obyvatelstva v místě mimořádné události nebo možném prostoru ohrožení.

Varování

Varování se bude provádět obdobně, jako bylo uvedeno v předešlém článku a to tedy: prostřednictvím sirén, regionálním rozhlasem a televizí, hlášením místního rozhlasu, rozhlasového vozu, megafonu ale i od spoluobčanů.

Když zazní siréna

Zvuk sirény znamená vždy nějaké nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Bude nutné se ukrýt do vhodných prostorů nebo opustit ohrožený prostor, dodržovat další opatření stanovená obecním úřadem, zaměstnavateli a správními úřady.

Akustické zkoušky sirén jsou vždy oznamovány předem v hromadných informačních prostředcích.

Proto – když zazní siréna!

Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodně.

 1. Okamžitě se ukryjte
  Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům.
 2. Zapněte rádio nebo televizi
  Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem a dalšími prostředky, jak bylo uvedeno výše.
 3. Zavřete okna a dveře
  Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, jedů a radiačních zplodin. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.

Zásady chování a činnosti obyvatelstva

Při úniku nebezpečné látky

Hlavní činností obyvatelstva je ochrana před účinky chemických látek vhodnými ochrannými prostředky, ukrytí nebo evakuace

Pokyny pro občana v zástavbě:

Vraťte se okamžitě domů nebo vstupte do nejbližšího domu a ukryjte se v uzavřené místnosti, pokud je to možné, tak se zdržujte v prostorách na odvrácené straně od zdroje úniku

 1. zavřete dveře, okna a ventilační otvory, utěsněte je izolační páskou
 2. vypněte ventilaci
 3. sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích
 4. připravte si prostředky improvizované ochrany
 5. připravte si evakuační zavazadlo
 6. v případě průniku škodliviny do místnosti, přitiskněte si navlhčený ručník nebo kapesník k ústům a nosu Přes tento jednoduchý „ filtr“ zvolna dýchejte
 7. nemá-li místnost přívod vody, přineste jí ve vhodné nádobě zhruba 3-5 litrů
 8. zachovejte klid a neopouštějte ochranné prostory do doby vydání pokynu k jejich opuštění
 9. Konec "POPLACHU" bude vyhlášen všemi dostupnými prostředky,
  -> vyvětrejte úkrytové prostory

Pokyny pro občany v nezastavěném prostoru:

 • Pokyny pro občany v nezastavěném prostoruve volném prostoru, kde není možnost využít ochranných vlastností staveb se snažte opustit ohrožené území kolmo na směr přízemního větru
 • dále se řiďte pokyny orgánu obce nebo záchranných složek
 • nechte se odborně vyšetřit lékařem i když si myslíte, že u Vás nedošlo k poškození zdraví

 

 

 

Havárie v jaderném energetickém zařízení nebo jiná havárie s únikem radioaktivních látek do životního prostředí

Hlavní činností obyvatelstva je ochrana před účinky radioaktivních látek vhodnými, předem připravenými či improvizovanými prostředky s ochrannými vlastnostmi, ukrytí nebo evakuace.

Nezbytná doporučení:

 1. Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti (nejlépe ve sklepních prostorách), pokud možno na straně odvrácené od jaderného zařízení nebo zdroje šíření.
 2. Uzavřete a utěsněte okna a dveře
 3. Vypněte ventilaci a utěsněte další otvory.
 4. Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích.
 5. Připravte si prostředky improvizované ochrany dýchacích cest a povrchu těla.
 6. Připravte si evakuační zavazadlo
 7. Budovu opusťte jen na pokyn

Teroristické akce

1) Anonymní oznámení ( uložení bomby, třaskaviny, použití nebezpečné látky apod.)

 1. Nedotýkejte se podezřelého předmětu
 2. Otevřete dveře a okna.
 3. Zatáhněte záclony, závěsy nebo žaluzie
 4. Na výzvu opusťte budovu a následujte evakuované do vyhrazených prostorů
 5. Vezměte s sebou všechny osobní věci (osobní doklady apod.)
 6. Dodržujte pokyny a instrukce vydávané správcem objektu
 7. Vyčkejte na další instrukce bezpečnostních složek řídících akci.
 8. V případě nálezu podezřelého předmětu, např.: obálky, balíčku apod., oznamte tuto skutečnost na Policii ČR nebo Hasičský záchranný sbor ČR

2) Teroristická akce (za použití střelných zbraní)

 1. Pokud jste mimo budovu, okamžitě opusťte ohrožené místo
 2. Pokud jste v budově, nezdržujte se blízko oken
 3. Ukryjte se za vhodným kusem nábytku
 4. Striktně dodržujte pokyny vydávané bezpečnostními složkami
 5. Vyvarujte se použití pevných telefonních linek
 6. Zachovejte klid a rozvahu

Chemické zbraně

Chemické zbraně jsou otravné látky, munice a jakákoliv zařízení speciálně konstruovaná pro použití otravných látek. Otravné látky jsou toxické chemické látky, které mohou prostřednictvím svého chemického působení- fyziologických účinků- zapříčinit smrt, dočasnou neschopnost nebo trvalé zranění lidem nebo zvířatům. Mají rozsáhlé prostorové účinky, mohou být použity ve formě aerosolů ("mlhy"), v kapalném a plynném skupenství. Pronikají do organismu dýchacími cestami, položkou, očními spojivkami a zažívacím traktem. Vyvolávají poškození centrálního nervového systému, dýchacích orgánů, zažívacího traktu nebo narušují metabolismus, vyvolávají přechodné psychotické stavy, některé mají zpuchýřující účinky.

Účinky jsou závislé na koncentraci a době působení. Přítomnost OL se zjišťuje speciálními přístroji.

Jak se chránit:

 • Urychleně použijte ochranné prostředky ( dětský vak, ochrannou masku, nebo použijte improvizované prostředky ochrany dýchacích cest a povrchu těla)
 • Všechny prostředky dokonale utěsněte, co nejvíce zabraňte styku organismu s okolním prostředím
 • Vyhledejte nejbližší vhodný prostor pro ukrytí a dále postupujte jako při úniku nebezpečné látky.

Při zasažení organizmu chemickými zbraněmi platí všeobecná zásada přerušit styk otravných látek s organizmem

Bakteriologické (biologické) a toxinové zbraně

Mezi tyto zbraně patří choroboplodné mikrobi, toxiny a prostředky jejich použití. Bojové biologické prostředky svými účinky vyvolávají onemocnění lidí, zvířat a zemědělských kultur.Choroboplodné mikroby (bakterie, viry, plísně,…) jsou původci infekčních onemocnění, toxiny jsou jedovaté látky, které způsobují prudkou otravu organizmu, působí na periferní nervovou soustavu. Choroboplodné mikroby a toxiny mohou být použity ve formě aerosolů (bakterie, viry, toxiny) v ovzduší nebo uzavřených prostorech, prostřednictvím infikovaných "přenašečů" chorob (klíšťata, hlodavci, hmyz, parazité), nebo infikováním vody, potravin, předmětů, povrchu srsti zvířat. Různá je inkubační doba (příznaky onemocnění), a to 5-10 dnů (v závislosti na různých faktorech).

Jak se chránit:

 • nepoužívat vodu z neprověřených zdrojů, zásadně ji převařovat
 • umět si připravit vodu pomocí chemických desinfekčních prostředků nebo převařením
 • konzumovat potraviny prověřené a chráněné pevnými obaly
 • přísně dodržovat zásady osobní hygieny i za nepříznivých podmínek
 • zbytečně neprohlížet a nedotýkat se podezřelých předmětů, uhynulých zvířat
 • při příznacích onemocnění ihned vyhledat lékařskou pomoc

!! Dodržujte vyhlášené pokyny zdravotníků a pracovníků hygienické služby !!

Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla

Není-li k dispozici komplet ochranná maska - ochranný filtr je možné si svépomocí připravit improvizovaný prostředek ochrany dýchacích cest chránící před radioaktivním prachem a bakteriologickými (biologickými) prostředky. Obdobně lze připravit i prostředek ochrany povrchu těla, u kterého lze dosáhnout i určitých ochranných vlastností nejen před výše jmenovanými skupinami látek, ale i před soudobými otravnými látkám.

Ochrana hlavy

K ochraně hlavy se doporučuje použít čepice, šátky a šály, přes které je vhodné převléci kapuci případně nasadit ochranné přilby (motocyklové, pracovní ochranné přilby, cyklistické, lyžařské atd.), které takto chrání i před padajícími předměty.

Ochrana obličeje a očí

Ochraně obličeje a očí je nutno věnovat největší pozornost Nejvhodnějším způsobem je překrytí úst a nosu složeným kusem flanelové látky či froté ručníkem, mírně navlhčeným ve vodě či ve vodném roztoku sody nebo kyseliny citrónové, a upevněným v zátylku převázaným šátkem či šálou.
K improvizované ochraně očí jsou nejvhodnějším prostředkem brýle uzavřeného typu (potápěčské, plavecké). V případě, že nejsou takové brýle k dispozici, lze oči jednoduchým způsobem chránit přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí.

Ochrana trupu

Obecně platí zásada, že každý druh oděvu poskytuje určitou míru ochrany, přičemž větší počet vrstev zvyšuje koeficient ochrany.
Použité ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic. U krku lze k utěsnění použít šálu nebo šátek, který omotáme přes zvednutý límec. Bundu je nutné utěsnit v pase, nejlépe pomocí opasku či řemene. Netěsné zapínání a různé nežádoucí trhliny v oděvu je nutné přelepit lepicí páskou. Ke všem ochranným oděvům je vhodné použít pláštěnku nebo plášť do deště. Tyto se utěsňují pouze u krku, pokud jsou z pogumované nebo vrstvené tkaniny musí být pogumovaná strana zvenčí. V případě, že nemáme pláštěnku k dispozici, můžeme ji nahradit přikrývkou, dekou či plachtou, kterou přehodíme přes hlavu a zabalíme se do ní.

Ochrana rukou a nohou

Velmi dobrým ochranným prostředkem rukou jsou pryžové rukavice. Ochranný účinek je tím větší, čím je materiál silnější. Vhodnější jsou rukavice delší, neboť chrání zápěstí a částečně i předloktí.

Rukávy přesahující přes okraj rukavic, pokud nejsou ukončeny nápletem nebo pryží, převážeme u okrajů řemínkem nebo provázkem. Jestliže by mezi rukavicí a rukávem vzniklo nechráněné místo, musíme zápěstí ovinout šálou, šátkem, igelitem apod.
Nemáme-li k dispozici žádné rukavice, ovineme si ruce látkou, šátkem apod., aby byly alespoň krátkodobě chráněny a nepřišly do přímého styku se škodlivými látkami.

Pro ochranu nohou jsou nejvhodnější pryžové a kožené holínky, kozačky, kožené vysoké boty. K ochraně nohou je nutno zabezpečit, aby mezi nohavicí a botou nezůstalo nechráněné místo. Nohavici přesahující přes botu u dolního okraje převážeme provázkem nebo řemínkem. Nepřesahuje-li nohavice přes boty ovineme nechráněné místo kusem látky, šátkem apod. Při použití nízkých bot je vhodné zhotovit návleky z igelitových sáčků či tašek.

Vymezení použití improvizované ochrany.

Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla je určena:

 • k přesunu osob do stálých úkrytů;
 • k úniku ze zamořeného území;
 • k překonání zamořeného prostoru;
 • k ochraně v ochranném prostoru jednoduchého typu (OPJT);
 • k evakuaci obyvatelstva.

Je třeba mít na vědomí, že nemůže zcela nahradit individuální ochranu pomocí speciálních prostředků individuální ochrany (ochranné masky s filtry, speciální ochranné oděvy atd.). Její použití je časově omezeno. V daném okamžiku, je-li správně použita, může ale ochránit zdraví a zachránit životy velkému počtu obyvatelstva.

Improvizovaná ochrana proti účinkům amoniaku a oxidu siřičitého

 1. V případě úniku amoniaku či oxidu siřičitého zůstaň doma, dle možností se domů vrať nebo vstup do nejbližší budovy.
 2. Doma uzavři a utěsni okna, dveře, větrací vstupy a větrací šachty.
 3. Pro případ nezbytnosti opuštění místnosti (bytu) či průniku škodliviny si připrav jednoduchý improvizovaný prostředek ochrany dýchacích cest a očí.

Potřebné suroviny a materiál:

 • kyselina citrónová, případně potraviny
 • obsahující větší množství kyseliny citrónové,
 • např.džusy, sirupy, citrónová štáva atd.;
 • jedlá (zažívací, bikarbona) soda;
 • froté ručník;
 • šátek, šála nebo pruh látky;
 • polyetylénový sáček, provázek, tkanice;

Příprava vlastního ochranného prostředku:

vezmi froté ručník a namoč jej do impregnantu:

impregnant pro amoniak: 100 g kyseliny citrónové (v tomto balení běžně prodávána v obchodní síti) či 6 polévkových lžic vsyp do 1 litru vody a důkladně rozmíchej; v případě, že není k dispozici kyselina citrónová, je možné jako impregnant použít potraviny, které kyselinu citrónovou obsahují - džusy, citrónová šťáva atd.

impregnant pro oxid siřičitý: 50 g jedlé sody (zažívací, soda bicarbona) či 5 polévkových lžic vsyp do 1 litru vody

Doporučení: Froté ručník před impregnací nastříhat na pásky 75 x 25 cm, pásek pětkrát přeložit. Z jednoho ručníku získáme takto ochrannou roušku až pro tři osoby.

 • ručník (pruh ručníku) jemně vyždímej;
 • 5 x jej přelož;
 • přilož jej přes nos a ústa;
 • pevně převaž suchým ručníkem či kusem látky, šálou apod.;
 • přes hlavu přetáhni polyetylénový (igelitový) sáček až na lícní kosti a upevni tkanicí, gumičkou apod.;
 • případně použij další možné prostředky improvizované ochrany (pláštěnku, gumové holínky, vysoké kožené boty, rukavice apod.).

        4. Snaž se uniknout co nejrychleji ze zamořeného prostoru - nezůstavej v něm déle jak 10 minut.

Pravidla základní hygieny po záplavách

PITNÁ VODA

K pití používejte pouze vodu, jejíž zdravotní nezávadnost je ověřena.

Voda z vlastní studny

Pokud bydlíte v povodní zasažené oblasti a nejste napojeni na veřejný kontrolovaný vodovod, ale máte vlastní studnu, je třeba prověřit kvalitu vody v této studni provedením chemického a bakteriologického vyšetření, i když studna nebyla zatopena. Do doby prověření kvality vody by voda neměla být používána k pití. K pití je možno používat vodu z cisteren s označením „Pitná voda" (tato by se měla převařovat po dobu 15 minut), nebo vodu balenou. Pokud byla Vaše Studna přímo zatopena, nelze vodu z této studny rovněž používat jako pitnou, a to až do doby po provedené sanaci studny a zjištění vyhovujících výsledků rozboru vody. Základní postup při sanaci zatopených studní je následující:Voda z vlastní studny

Pokud bydlíte v povodní zasažené oblasti a nejste napojeni na veřejný kontrolovaný vodovod, ale máte vlastní studnu, je třeba prověřit kvalitu vody v této studni provedením chemického a bakteriologického vyšetření, i když studna nebyla zatopena. Do doby prověření kvality vody by voda neměla být používána k pití. K pití je možno používat vodu z cisteren s označením „Pitná voda" (tato by se měla převařovat po dobu 15 minut), nebo vodu balenou. Pokud byla Vaše Studna přímo zatopena, nelze vodu z této studny rovněž používat jako pitnou, a to až do doby po provedené sanaci studny a zjištění vyhovujících výsledků rozboru vody. Základní postup při sanaci zatopených studní je následující:

Postup při sanaci zatopených studní:

Sanaci zatopené studny je účelné provádět až po stabilizaci vodního režimu v postižené oblasti, úklidu okolí studny a jejím stavebně technickém zabezpečení. Očista a dezinfekce studní se provádí za přítomnosti nejméně 3 osob, pro případ poskytnutí první pomoci osobě, která sestupuje do studny.

Základní postup:

 • Mechanicky očistit vnější stěny studny a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot a opravit poškozené části vnějšího krytu studny. Důkladně opláchnout čistou vodou, nejlépe tlakovou.
 • Otevřít studnu a úplně vyčerpat vodu.
 • Zjistit, zda se ve studni nevyskytují jedovaté plyny a zda je u dna dostatek kyslíku - nejjednodušší způsob kontroly je spuštění zapálené svíčky na dno studny. V případě bezkyslíkatého prostředí svíčka zhasne, v případě výskytu methanu dojde ke vzplanutí.
 • Důkladně mechanicky (např. kartáčem) očistit vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny. Důkladně opláchnout čistou vodou a vodu opět úplně vyčerpat.
 • Omýt vnitřní stěny studny 5 % roztokem SAVA (l litr SAVA nalijeme do 20 litrů vody). Pozor - pracujte v gumových rukavicích!
 • Opláchnout stěny studny čistou vodou a vodu znovu vyčerpat.
 • Odstranit stávající pokryv dna (štěrk, hrubozrnný písek) a vyměnit za nový, případně za důkladně propraný starý.
 • Nechat studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná, pokračovat v čerpání až do vymizení zákalu
 • Provést dezinfekci vody, k níž se doporučuje přípravek SAVO. Při provádění dezinfekce respektujte návod k použití. Orientačně uvádíme, že (při nejběžnějších průměrech skružových studní od 80 do 120 cm) na l m výšky vody ve studni se dávkuje 9 ml SAVA. Celkové množství SAVA pro dezinfekci vypočítejte podle výšky vody ve studni, pak toto množství rozřeďte v kropicí konvi a roztokem pokropte vnitřní stěnu skruží i hladinu vody. Nechejte působit alespoň 8 hodin.
 • Teprve po provedené dezinfekci je možno odebrat vzorek vody k provedení laboratorní kontroly.

POTRAVINY (pokyny pro domácnosti)

Zaplavené zemědělské plodiny

 1. Všechny zemědělské plodiny, které byly zaplaveny povodňovou vodou, kaly a bahnem, je nutné považovat za zdravotně závadné. Tyto plodiny v žádném případě nejezte. O použití ke krmení zvířat musí rozhodnout veterinární lékař.
 2. Zemědělské plodiny, které nebyly zcela zatopeny a dále rostou, doporučujeme využívat až po hygienické kontrole, nejdříve po třech týdnech po skončení záplav.
 3. Ovoce na stromech a keřích, které nebylo zaplaveno, je možno jist po důkladném umytí pitnou vodou.

Zaplavené potraviny

Nejezte potraviny, zaplavené povodňovou vodou, kalem a bahnem s výjimkou potravin hermeticky balených ve skle a plechu (konzervy). Tyto konzervy je však nutno před použitím očistit a dezinfikovat (viz dále). Zaplavené potraviny s výjimkou hermeticky balených zlikvidujte (uložte do označených kontejnerů).

Čištění konzerv:

 • odstraňte nálepku,
 • umyjte konzervu v čisté vodě se saponátem,
 • umyjte konzervu v roztoku dezinfekčního prostředku a poté opláchněte pitnou vodou.

Zlikvidujte konzervy, jestliže:

 • obal konzervy (plech, sklo, uzávěr) byl narušen,
 • suchý obsah je zvlhlý,
 • obal je silně pomačkán – není jistota, zda je obal opravdu neporušen,
 • znečištění uzávěru nelze odstranit očištěním a dezinfekcí.

Zlikvidujte chlazené nebo mražené potraviny, jestliže:

 • chlazené potraviny byly ponechány nad teplotou 6° C déle než 4 hodiny,
 • mražené potraviny roztály a byly tak ponechány déle než 2 hodiny,
 • jeví jakékoliv odchylky od standardní kvality (např. zapáchají) nebo přišly do styku se záplavovou vodou.

Zlikvidujte všechny následující potraviny vystavené zátopové vodě:

 • otevřená balení, která byla v kontaktu se záplavovou vodou,
 • neotevřená balení potravin v papírovém obalu nebo s víčkem z voskovaného papíru, s netěsnícím plastovým víčkem zejména v případě, že obsahují majonézy a dresinky,
 • sáčková balení koření, bylin, čaje, mouku, obiloviny, cukr, kávu v sáčcích a pytlích,
 • všechny potraviny v papírových, látkových a celofánových obalech, i když vypadají jako suché a neporušené (např. sůl, cereálie, těstoviny, rýže, sušenky, crackery, čokoláda, bonbóny aj.),
 • všechny potraviny neuzavřené hermeticky (např. instantní kakao, směsi na pečeni aj.),
 • balené nápoje, které nejsou hermeticky uzavřeny.

Máte-li jakékoliv pochybností o nezávadnosti potraviny, zlikvidujte ji! V případě prvních příznaků onemocnění (bolení břicha, průjem, teploty) raději kontaktujte svého lékaře. Nepodceňujte počáteční lehké příznaky!

ZÁSADY LIKVIDACE NÁSLEDKU ZÁPLAV V POSTIŽENÝCH OBYDLÍCH

Zásady vysoušení domu nebo bytu:

 • Udělejte v místnostech nebo místnosti průvan otevřením oken a dveří.
 • Je-li to možné, použijte ventilátory nebo teplovzdušné zdroje.
 • Buďte opatrní při používáni benzínových agregátů uvnitř domu nebo bytu, můžete se otrávit zplodinami (oxid uhelnatý).

Úklid a dezinfekce domu nebo bytu:

 • Odstraňte všechno bahno a nečistoty z povrchu důkladným umytím vodou a mechanickým očištěním.
 • Odstraňte veškerý zvlhlý interiérový materiál - tapety a vše, co samo odpadává (např. omítky).
 • Než začnete s dezinfekcí jakéhokoliv povrchu, seznamte se důkladně se způsobem ředění použitého dezinfekčního prostředku dle návodu na obalu.
 • Nejdříve si nasaďte gumové rukavice.
 • Nábytek, podlahy, zdi, nádobí, dopravní prostředek dezinfikujte za pomoci 2 % roztoku Chloraminu B, který připravíte rozpuštěním 8 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech vody. Dále se může použit SAVO (l litr SAVA nalijeme do 10 litrů vody). Nechejte působit 30 minut nebo zaschnout.
 • Dezinfikované předměty, které přijdou do styku s potravinami, nezapomeňte opláchnout pitnou vodou, stejně tak i hračky.
 • Všechny dutiny ve zdech, podlaze a stropech musí být otevřeny, vyčištěny a pečlivě vysoušeny.

Čištění a dezinfekce oděvů a prádla

 • Nejdříve si nasaďte gumové rukavice.
 • Silně znečištěné prádlo namočte na 4 hodiny do 3 % roztoku Chloraminu B (připravíte rozpuštěním 12 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech studené vody) nebo na 8 hodin do roztoku SAVA (připravíte nalitím l litru SAVA do 10 litrů vody).
 • Méně znečištěné prádlo namočte po dobu l hodiny do l % roztoku Chloraminu B (připravíte rozpuštěním 4 vrchovatých polévkových lžic v 10 litrech vody) nebo do SAVA (l litr SAVA nalijte do 10 litrů vody).
 • Prádlo po dezinfekci vyperte obvyklým způsobem za použití pracího prášku.
 • Pozor! Chloramin B a SAVO mají bělící účinky!
 • Cennější šatstvo, které nelze dezinfikovat v Chloraminu B a SAVU, vysušte, vykartáčujte a nechejte vyčistit v profesionální čistírně.

Dezinfekce odpadních sifonů a žump

 • Použijte 5 % roztok Chloraminu B (20 vrchovatých polévkových lžic na 10 litrů vody) nebo zalijte odpad neředěným přípravkem SAVO.
 • K dezinfekci obsahu žump použijte l kg chlorového vápna na l m3 obsahu žumpy.

Po skončení úklidových prací doporučujeme dezinfikovat ruce v 0,5 % roztoku Chloraminu B, po dobu 1 minuty. Roztok připravíte rozmícháním 2 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech vody).

Užitečné odkazy (Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje)

Dokumenty