Drobečková navigace

Úvod > Obec > O obci Bílá

O obci Bílá

Informace o obci, o její poloze, historii, společenském a kulturním životě, ale i o podnikání a dalších aktivitách občanů obce Bílá.

Obec Bílá – poloha a historie

Obec Bílá je administrativně členěna do 5ti katastrálních území (Bílá, Vlčetín, Petrašovice, Chvalčovice a Hradčany) a řady částí obce (sídel a osad, celkem 14).

Jsou to: Bílá se samotou Písky, Domaslavice, Vlčetín se samotou Luhov, Bohdánkov, Petrašovice, Kohoutovice, Kocourov, Vesec, Dehtáry, Chvalčovice, Klamorna, Trávníček, Hradčany a Letařovice.

Území obce sousedí na severu s obcemi Šimonovice a Proseč pod Ještědem, na východě s územím města Hodkovice n..M., na západě s územím města Český Dub a na jihu s obcemi Sychrov, Vlastibořice a Kobyly.

V území je doloženo osídlení již ve 3. tisíciletí př.n.l. ojedinělými nálezy kamenných nástrojů v Petrašovicích, z 2. tisíciletí př.n.l. pochází keramika z Klamorny u Chvalčovic, z 1. tisíciletí př.n.l. pocházejí zlomky keramiky z Letařovic. Slovanské osídlení dokládají nálezy ze sídla z doby hradištní na Klamorně. Trvalé osídlení spadá do období raného středověku. Z roku 1590 pochází urbář dubského panství, který uvádí osady Vlčetín, Luhov, Bohdánkov, Petrašovice, Kohoutovice, Vesec, Kocourov, Bílý, Dehtáry, Chvalčovice, Hradčany, Trávníček a Letařovice, tedy části ze kterých se dnes skládá obec Bílá.

Rozkládá se na ploše 2.636 ha a z toho je 1.634 ha zemědělské půdy, 786 ha lesů a 216 ha nezemědělské půdy.Průměrná nadm. výška je 345 m.n.m., přičemž nejvyšší je 410 a nejnižší 290 m.n.m. Počet obyvatel celkem k 1.4.2001 byl 772 osob ve věkovém průměru celkem 38,5 roku.

Ve všech částech obce se jedná o zemědělská sídla. Sevřená centrální kompozice zástavby s původními zem. usedlostmi doplněné o novou výstavbu a na okrajích osad budovy zemědělské velkovýroby z posledních 40ti let. Místně významné stavby jsou původní zděná a roubená stavení, kostel sv. Jakuba, kapličky, sousoší, kříže. Současné využití zástavby je obytné, rekreační a zemědělské.

Dopravní obslužnost je zajišťována třemi státními komunikacemi ve směru Hodkovice nad Mohelkou-Český Dub a poměrně rozsáhlou sítí místních komunikací ve správě obce.

Pracovní příležitosti jsou v malé míře v místě v podniku AGRO Bílá a.s. dále soukromé zemědělství, řemeslné živnosti a podnikání a většina ekonomicky aktivního obyvatelstva za prací vyjíždí do Liberce, Turnova, Ml. Boleslavi, Č.Dubu a Hodkovic.n.M.

Spádová oblast ve všech směrech je Český Dub.

Společenský život v obci Bílá

Kontinuita společenského života v obci-v rámci obce se udržují případně obnovily tyto tradice: velikonoční pomlázka, pochůzka Mikuláše s čerty a andělem, tradiční hasičské plesy, pálení čarodějnic, Letařovická pouť a v současné době je snaha o vytvoření tradice obecních plesů

Spolková činnost: v rámci obce je založeno 12 spolků nebo občanských sdružení, jedná se o 6 spolků dobrovolných hasičů, 3 spolky myslivců, Sokol, Fotbalový klub Bílá a dobrovolné sdružení občanů, které si říká Klub důchodců ve Vlčetíně. Výčet některých pořádaných akcí-

Hasiči: okrsková hasičská soutěž, výlety pro děti, mikulášská nadílka, brigády na údržbě hasičského materiálu a stavbách (opravy a čištění pož.nádrží), hasičský ples, pro děti pálení čarodějnic s lampionovým průvodem, dětský den.

Myslivci: brigády na opravách a údržbě obecního majetku, barvářské zkoušky, dny myslivecké kuchyně pro veřejnost.

Sokol: pravidelné zimní cvičení s mládeží v prostorách kulturního domu, pro dospělé volejbal, sálová kopaná, turnaj ve stolním tenisu a přes léto výlety pro děti.

Klub důchodců pořádá minimálně dvakrát do roka autobusový zájezd pro seniory v rámci obce, různé přednášky a min.dvakrát v roce kulturní posezení v našich zařízeních ve Vlčetíně nebo v Bílé. (vánoční a velikonoční).

V posledních letech došlo péčí myslivců a hasičů v Hradčanech a Petrašovicích k úpravám v prostorách hasičských zbrojnic na plnohodnotné společenské místnosti vhodné k pořádání v podstatě jakýchkoliv akcí (schůze s občerstvením, různé oslavy, svatby, kulturní setkání občanů apod.) Byly vybaveny výčepy a kuchyně nákladem cca 80 tis.Kč. Rozložení nákladů 40% obec a 60% spolky.

Obec v rámci členství v mikroregionu Podještědí se podílí na vydávání měsíčníku Karolinka, v březnu roku 2002 vyšla tiskem publikace Turistický průvodce Podještědím, koncem roku 2000 byly dány do prodeje čtyři druhy pohlednic rozčleněné podle jednotlivých částí obce, o vedení kroniky se stará kronikář, který je v neustálém kontaktu se Svč.muzeem v Liberci jakožto poradním orgánem, v rámci obce pracují čtyři místní lidové knihovny o které se starají čtyři knihovníci z řad důchodců, v knihovně v Hradčanech se pořádají pravidelná besední úterní posezení občanů dříve narozených, ve Vlčetíně knihovnice pořádá pro děti v průběhu roku různé akce (Mikuláš, vánoční besídka, den dětí apod.) Obec podporuje činnost spolků formou pronájmů buď dlouhodobých (hasiči, myslivci) nebo krátkodobých na jednotlivé akce v prostorách obecních budov zdarma nebo za symbolické nájemné ať již finanční nebo formou odpracování na údržbě jednotlivých pronajatých budov, nebo formou materiální pomoci-administrativní pomoc.

Aktivity občanů

Mládež v rámci obce je aktivně zapojena do činnosti hasičských sborů (5 družstev), členství a účast na akcích Sokola (cca 40 dětí). V obci je pouze mateřská škola, která spolupracuje především se sborem pro občanské záležitosti (recitace při různých slavnostních příležitostech) a dále pomáhají při udržování pořádku a zvelebování okolí mateřské školky a obecního úřadu.

V péči o vesnickou pospolitost je na prvním místě činnost Klubu důchodců, který si původně založili senioři ve Vlčetíně a z důvodu velkého zájmu o tuto činnost nyní funguje v rámci celé obce a dále, sousedské vztahy se udržují běžným způsobem, jako jsou různá setkání, schůze spolků, zájezdy apod. V péči o staré a sociálně slabé občany pracuje v součinnosti s obecním úřadem sociální komise a sbor pro občanské záležitosti, dále zajíždí se stravou v případě potřeby Pečovatelská služba z Českého Dubu nebo vypomáhají sousedé.

Podnikání

Hlavním zemědělským podnikem v rámci obce je AGRO Bílá a.s. – transformovaná bývalého JZD, která hospodaří zhruba na stejné výměře jako dřívější podnik, dále soukromě hospodaří čtyři rolníci (hlavní činnost), zem. výroba je zaměřena na základní rostlinnou výrobu a následně na výrobu mléka a v menší míře masa, prvovýroba pracuje dobře nemáme problémy s pozemky ležícími ladem-nejsou. Ze strany akciové společnosti je snaha pomoci i obci s obděláním těžko přístupných ploch a ploch okolo komunikací.

V rámci obce pracuje cca 50 živnostníků s řemeslnými i volnými živnostmi, jedná se hlavně o zedníky, zemní práce, autodoprava, pořez dřeva, truhláři, topenáři, vodoinstalace, práce v lese, kadeřnictví, čalounictví a švadleny. Dále působí pět větších firem, které zaměstnávají od 2 do 20 lidí. Nezaměstnanost se pohybuje v rozmezí 5-7% a to většinou u žen s malými dětmi pro které není únosné dojíždění. Nezemědělské aktivity zem.podniku pouze v malé míře-textilní výroba. Při realizaci akcí z POV je snaha obce využít v první řadě místních živnostníků a podnikatelů.

V současné době je v rámci obce možno využít dvě pohostinská zařízení s celoročním provozem a vyvařováním,ubytování pouze v soukromí v zanedbatelné míře. Využití volného času je možno: fotbalové hřiště a kurt v Bílé, tělocvična a sauna v kulturním domě v Bílé, cykloturistika - v podstatě co místní komunikace to cyklostezka (malý provoz), agroturistika - možnost jízdy na koni v Letařovicích, turistika, v zimě při dostatku sněhu možno využít lyžařský vlek ve Chvalčovicích.

Péče o stavební fond

Vzhledem k tomu, že většina historicky cenných budov je v majetku fyzických osob - většinou chalupářů, jsou tyto objekty v pořádku a průběžně opravovány, Ostatní objekty lidové architektury v majetku obce jsou taktéž, podle finančních možností, průběžně opravovány a udržovány. V současné době se připravuje oprava kapličky v Domaslavicích. Je potřeba opravit kapličku ve Vlčetíně a fasádu včetně hřbitovní zdi u kostela sv.Jakuba v Letařovicích. V roce 2006 byla opravena kaplička na návsi v Petrašovicích. Některé staré roubené objekty byly postaveny znovu pomocí staré technologie-Trávníček, Klamorna, Hradčany.

Významné, památkově chráněné objekty. Kostel sv.Jakuba v Letařovicích s kostnicí kde je oltář zhotovený z lidských kostí, kapličky Domaslavice, Vlčetín, Bílá, Bohdánkov a Chvalčovice, sakrální stavby jako jsou centrální kříž na hřbitově v Bílé, barokní plastika sv. Immaculaty v Bohdánkově, smírčí středověký kříž v Domaslavicích a další větší množství božích muk a křížků jak v jednotlivých osadách, tak i v polích a u cest.

Občanská vybavenost

Na stávajících objektech občanské vybavenosti se údržba provádí průběžně dle potřeby, byl dostavěn objekt hasičárny v Trávníčku a objekt zázemí na hřišti v Bílé pro potřeby fotbalového klubu.

V současné době je vybudován v rámci cca 80% obce veřejný vodovod, který je ve správě SčVK a pracuje bez závad, do budoucna je potřeba počítat s výstavbou nového vodovodu v části obce Trávníček, Vesec a Kohoutovice, kanalizace je vybudována na Bílé (sdružená), je potřeba dořešit a dobudovat kanalizaci a následně čištění odpadních vod, způsob likvidace splaškových vod je akumulací v jímkách na vyvážení a následná likvidace na zemědělských pozemcích, rozvody el.proudu jsou v majetku Svč.energetiky a pracují bez problémů. Cestní síť MK je průběžně opravována včetně mostů a propustů v majetku obce, bylo by potřeba zajistit i opravy na komunikacích ve správě KSSLK u silnic III. tříd.

Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci

Na soukromých pozemcích si udržují pořádek vlastníci, na veřejných prostranstvích udržuje pořádek a čistotu dle možností obec, každé jaro je provedeno zametení komunikací a zpevněných prostranství, průběžné sečení příkopů a ostatních ploch dvakrát ročně, květinová výzdoba je převážně u soukromých objektů, veřejná prostranství jsou ozeleněna jinou veřejnou zelení. Udržování drobných sakrálních objektů je prováděno průběžně dle finančních možností obce. Průběžně se udržují i významné stromy a stromořadí.

Péče o krajinu

ÚSES je zpracován a je k dispozici na ref.životního prostředí magistrátu města Liberce, je k němu přihlédnuto v případech zásahů do krajiny. Dle našich informací nejsou zpracovány návrhy obnovy krajiny nebo projekty pozemkových úprav.

Stávající stromořadí jsou dle možností majitelů udržovány, výsadba nových stromořadí byla realizována v Petrašovicích a formou částečné obnovy jednostranné třešňové aleje na Bílé. Myslivecká sdružení mají v plánu v letošním roce výsadbu keřových remízků jako kryty pro pernatou a drobnou zvěř. (Petrašovice, Hradčany). Vodní toky jsou ve správě státních organizací a dle možností provádějí údržbu koryt a břehových porostů. Křížové cesty se v rámci obce nenalézají. Boží muka a křížky jsou v péči občanů na jejichž pozemcích se nalézají a obec jim dle požadavků zajišťuje materiál případně pomoc.